REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö:
Ceibo, Y-tunnus: 2601335-2
Tarja Valtonen
Mansikkamäentie 1 A 2, 05810 HYVINKÄÄ
Puh: 040-768 0425, tarja.valtonen@ceibo.fi

Rekisterin nimi: Ceibon asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus: Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen perustuen. Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaan yhteystietojen, laskutuksen sekä kirjanpidon hoitoa varten. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin rekisteröidyn suostumuksella.


Henkilötietojen käsittelyn periaatteet: Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita: henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä toimia. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, y-tunnus ja asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista.

Tietojen luovuttaminen muille osapuolille:
Tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekisteröidyn asioiden hoitamiseen.

Tietojen säilytys:
Kerätty tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä. Säilytysajan umpeuduttua tiedot hävitetään asianmukaisesti. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä tietoja ja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröityjen verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Asiakasrekisterin tietoja ei säilytetä tai luovuteta EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa ja hävitetään, kun sitä ei enää tarvita. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna salasanoilla, jotka ovat vain rekisterinpitäjän tiedossa. Tietoihin pääsee vain Tarja Valtonen.

Tarkastusoikeus:
Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, että muiden rekisteröityjen oikeuksia ei loukata.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti.

Verkkosivujen sisältö sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin ja muihin käyttöehtoihin.